Návštěvní řád

Slavnosti chřestu a vína 2024

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – SLAVNOSTI CHŘESTU A VÍNA IVANČICE

Základní ustanovení

Kulturní a informační centrum Ivančice se sídlem Palackého nám. 12, 664 91 Ivančice, IČO: 65268768 jako organizátor Slavností chřestu a vína (dále jen slavnosti) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, které vstupují do areálu slavností, který je tvořen prostorem ohraničeným zábranami (hudební pódium, potravinový a řemeslný trh, vinařská zóna, gastrozóna, dětská zóna, Památník A. Muchy a přilehlé průchody a komunikace) a zahrnuje veškerý prostor, který je ve správě organizátora slavností (dále jen areál slavností).

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku uvnitř areálu slavností.

Každý návštěvník, který vstoupí do areálu slavností, bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

Návštěvník svým vstupem do areálu slavností uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny bez dalšího upozornění v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

Organizační opatření

V sobotu a v neděli v době, kdy je vybíráno vstupné, mohou vstupovat do areálu slavností a pobývat v areálu slavností návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu slavností je návštěvník označen bezpečnostní službou identifikačním náramkem, který je současně platnou vstupenkou. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu určených.

V sobotu a v neděli v době, kdy je vybíráno vstupné, je návštěvník slavností povinen se na požádání bezpečnostní služby kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem. Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v areálu slavností, je povinen bezodkladně opustit vymezené prostory areálu slavností. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečnostní službou.

Organizátoři slavností si vyhrazují právo odepřít vstup nebo vyvést bez náhrady vstupného každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz slavností, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečnostní služby nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek a chová se v rozporu s dobrými mravy.

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými osobami dohled.

Za psy zodpovídají osoby, které psy na akci přivedly. Psi musí být v areálu akce na vodítku, případně s náhubkem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program.

 

Povinnosti návštěvníků slavností

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu slavností tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku a nezpůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby, zaměstnanců organizátora, apod.

Zákazy

Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu slavností přísně zakázáno:

 • prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu apod.,
 • pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhajících vystoupení.

 V celém areálu slavností je zakázáno:

 • kdykoliv vstupovat na kterékoliv z pódií,
 • provádět osobní potřebu jinde než v určených WC,
 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniku atd.),
 • manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve s hořlavými plyny,
 • užívat drogy a jiné psychotropní látky,
 • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,
 • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,
 • vnášet a používat pyrotechniku,
 • ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,
 • poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

Ochrana zdraví a bezpečnost

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům bezpečnostní služby a pracovníkům požárního dozoru.

Bezpečnostní služba a pracovníci požárního dozoru jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.

Zdravotnická asistence v Památníku A. Muchy poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu slavností.

 

Linky tísňového volání v případě nouze:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)

158 – Policie

150 – Hasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba

V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv zaměstnance organizátora.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Vstupem do areálu slavností návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu slavností na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinností a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora, nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

 

V Ivančicích 15. 5. 2024

Ing. Magdalena Černá

ředitelka

Kulturní a informační centrum Ivančice